organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 12-18   

O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego


Anna Wilmowska-Pietruszyńska 1/, Dionizy Bilski 2/

1/ Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2/ Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

Streszczenie
Artykuł o charakterze polemicznym. Autorzy przytaczają przykłady dawnych i aktualnych aktów prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, zawierających określenia i terminy niejednoznaczne lub niejasne, powodujące dowolność ich interpretacji. Zwracają uwagę na potrzebę załączania słowników terminów i określeń użytych w aktach legislacyjnych. Podejmują polemikę dotyczącą pojęcia osób niepełnosprawnych, wskazując jego nieodpowiedniość i niezgodność z Konwencją WHO z 2006 r.

Słowa kluczowe:  osoby niepełnosprawne, polemika w sprawie nazewnictwa, zabezpieczenie społeczne