organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Orzecznictwo Lekarskie 2014, 9(1): 19-27   

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia


Anna Wilmowska-Pietruszyńska 1/, Dionizy Bilski 2/

1/ Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2/ Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

Streszczenie
Dopiero w drugiej połowie XX wieku podjęto próby kompleksowych rozwiązań problemów osób niesprawnych. Dotychczas niepełnosprawność, jako następstwo choroby lub urazu, rozpatrywano z medycznego punktu widzenia, traktując ją jako problem jednostkowy osoby wymagającej odpowiedniej opieki medycznej, mającej na celu poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania organizmu. Od rezolucji XXIX Światowego Zgromadzenie Zdrowia (1976 r.) trwały prace zakończone w 2001 r. przyjęciem ostatecznej wersji nowej Klasyfikacji pod nazwą: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF - ang. International Classification of Functioning, Disability and Health). Jest ona składnikiem komplementarnych względem siebie klasyfikacji dotyczących zdrowia i czynników z nim związanych, zaakceptowanych przez WHO i polecanych do stosowania we wszystkich krajach świata. ICF nie jest klasyfikacją ludzi, natomiast jest klasyfikacją cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. Przedstawiono charakterystyki podstawowych składników klasyfikacji i wzajemne ich uwarunkowania, przewidywane dalsze kierunki jej rozwoju, zakres jej wdrażania w krajach Europy (także w Polsce). Zaprezentowano szereg zalet szerokiego jej stosowania. ICF ocenia funkcjonowanie i niepełnosprawność w skali jakościowej i ilościowej, umożliwia zapis w języku międzynarodowym w formie elektronicznej (kodów), pozwala na porównanie wyników w skali jednostkowej i makro, ale także w różnych okresach. Może być narzędziem nie tylko statystycznym, ale również klinicznym, badawczym (zwłaszcza w działaniach wielodyscyplinarnych zespołów diagnostyczno-terapeutycznych), edukacyjnym, ekonomicznym, a także narzędziem przydatnym dla celów polityki społecznej.

Słowa kluczowe:  Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawnośc, ICF, zalety, wdrażanie, polityka społeczna