organ Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
ISSN 1732-8152
Strona główna   |    Rada Redakcyjna   |    Redakcja   |    Prenumerata   |    Info dla autorów   |    Partnerzy   |    Kontakt
OLE 2014, 9(1)


kryteria wyszukiwania:

Copyright @ 2014 Of Wyd MA

Informacje dla autorów

Do publikacji w czasopiśmie Orzecznictwo Lekarskie przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub polemiczne. Prace oryginalne są opiniowane przez recenzentów, natomiast poglądowe są akceptowane przez Radę Redakcyjną. Pracę w wersji elektronicznej należy przysyłać na adres e-mailowy Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.

Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: "Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich, nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) Oficynie Wydawniczej MA". Autorzy zatrudnieni w placówkach naukowo-dydaktycznych powinni dołączyć zgodę kierownika placówki na publikację pracy.
Czasopismo "Orzecznictwo Lekarskie" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access), a zasady wykorzystania artykułów określa licencja CC-BY-NC (Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie Niekomercyjne).

Manuskrypt powinien być przygotowany w wersji elektronicznej.

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, nazwy instytucji, w których zatrudnieni są autorzy oraz adres autora do korespondencji (także e-mail, telefon i fax).

Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.

Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny zawierać 150-250 słów. Streszczenia prac oryginalnych muszą zawierać następujące części: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) - nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.

Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).

Ryciny (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.

Tabele powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.

Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1,2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy dodać "i wsp."). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).